Přehled kostelů na okrese Tachov

Počáteční písmeno názvu prvé obce >>> pro rychlé hledání: 
C   Č   D   E   H   CH   K   L   M   O   P   R   S   T   Ú   V   Z

Obec/ MĚSTYS/ MĚSTO

Bernartice  /Městys Stráž/   Kostel sv. Petra a Pavla
Připomínán již v r. 1384. Barokní kostel nově vystavěn v letech 1741 - 50 neznámým západočeským architektem. Fresky V.S.Schmidta z Plané, sochy od J.Arschlaga ze Stráže.

BEZDRUŽICE    Kostel Nanebevzetí P.Marie
Původně gotický kostel byl přestavěn kolem roku 1710 v barokním slohu. Věž přistavěna až v roce 1858. Zařízení částečně barokní a mladší.

Bíletín /Město Tachov/   Kaple Nanebevzetí Páně
Pozdně eklektická stavba bez památkové hodnoty.

Boněnov  /Městys Chodová Planá/   Kostel Všech Svatých
Neorenesanční kostel Všech Svatých z poslední třetiny minulého století. Není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Havarijní stav. Bez zařízení.

BOR  

Kostel sv. Mikuláše
Barokní kostel (1739-49) je de facto pátou kostelní stavbou na svém místě, když prvý kostel je zde zmiňován již r. 1282. Bohatá fresková výzdoba. Hlavní oltář je vzácnou barokní památkou - i v detailech zdařilou replikou würzburgské předlohy. Návrh oltáře je s největší pravděpodobností dílem Baltazara Neumana, význačného architekta 18.století. Pozoruhodné jsou i boční oltáře (J.K. Artschlag). Varhany z poloviny 18. století jsou dílem proslulého Antonína Gartnera z Tachova. Zařízení z větší části současné se stavbou a mladší. V hrobce pod presbytářem náhrobky pánů ze Švamberka: Bohuslav (+1490), Volf (+1505), Jan (+ 1533), Bartoloměj (+1560), Jan Erasmus (+1580), Jan Vilém (+1590).

Loreta
U křižovatky na Stráž proti zámecké věži stojí Loretánská kaple. Byla založena r. 1668 majitelkou panství Isabelou von Götzen, roz. Trčkovou z Lípy. Kolem pol. 18.stol. zájem o borské poutní místo upadá a v pol.19 stol je uváděna jako pustá. Teprve kněz Andreas Riedl vrátil Loretě v průběhu 19.stol. její původní slávu a obnovil i poutě k borské černé Madoně. 2.května 1945 byla Loreta poničena při ostřelování Boru americkou armádou. Její opravy postupují pomalu. K obnovení poutí došlo až po sametové revoluci.

Broumov    Kostelík sv.Anny
Byl za podpory vrchnosti vystavěn v letech 1929 - 1931. Obec jej v letech 2004 - 2006 opravila. Před kostelem je symbolický hřbitov německých vojáků z II.světové války.

Brod nad Tichou   Kostel sv. Jakuba Většího
Z původně nepochybně románského kostela není již nic patrno. Kostel nově vystavěn roku 1683, následovala však ještě pozdně barokní úprava. Za baroka přidána i věž. Prvořadá pohledová dominanta širokého okolí. Zařízení - vesměs barokní a mladší.

Ctiboř   Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Pseudobarokní kostelík zbudovaný až v roce 1926. V roce 1993 opraveny fasády a nově pokryty střechy. Zařízení soudobé. Na okraji vsi při silnici na Tachov starý kovaný kříž, za plotem protější zahrady nejstarší boží muka kameníka G.Böhma (dat.1811).

Částkov   Kostel sv. Anny
Barokní stavba pozoruhodného půdorysu z počátku 18. století. Zařízení barokní a mladší.

ČERNOŠÍN   Kostel sv. Jiří
Vrcholně barokní stavba z let 1711-32. Kostel dal vystavět na místě starší stavby hrabě Prosper ze Sinzendorfu. Centrální část stavby tvoří obdélná loď s kosenými hranami, na niž na východě navazuje polygonální presbytář se sakristií a na západě kruchta s předsíní, nad níž vystupuje věž s cibulovitou bání. Fasády jsou členěny pilastry. Interiér sklenutý do pasů je vyzdoben freskami od V.S.Schmidta z roku 1727. Fresky jsou zasazeny ve štukových rámech. Zařízení je současné se stavbou a mladší.

Damnov /Město Bor/  Kostel sv. Martina
Kostel vznikl barokní přestavbou (1762-63) původního objektu, z nějž zůstalo zachováno jen kněžiště a přiléhající obdélná část. Významná dominanta kraje. Skvěle řešený interiér je z nejpůsobivějších barokních prostorů Tachovska. Zařízení vesměs barokní a mladší.

Domaslav /Obec Lestkov/   Kostel sv. Jakuba Většího
Zdejší kostel je uváděn od r. 1357, jeho skutečné stáří je nesporně vyšší. Barokně byl kostel přestavěn r. 1716. Nyní se skládá z obdélné lodi a trojboce ukončeného presbytáře, doplněného na boku hranolovou věží s plechovou bání. Pozoruhodné jsou reliéfně vystupující postavy andělů z cihel a štuku, umístěné v nárožích zvonicového patra věže.

Dubec /Obec Třemešné/   Kostel Archangela Michaela
Malebný farní barokní kostel Archanděla Michaela stojí ve středu obce nad rybníkem. Poprvé je uváděn r.1357. K r.1721 je popisován jako značně zchátralý. R.1748 byl na náklady kněžny Löwensteinové nově vystavěn. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží. Na klenbě jsou zachovány barokní fresky od Josefa Wäga z Boru. Vnitřní zařízení kostela je rokokové. Kamenná křtitelnice upomíná na původní gotickou stavbu kostela. Věž byla opravena r. 1993.

Erpužice   Kostel sv. Markéty
Původně gotický, radikálně přestavěn a rozšířen kolem na počátku 18.století v barokním slohu hrabětem Prosperem ze Sinzendorfu - majitelem trpístského panství. Zařízení vesměs současné se stavbou a mladší. Kamenná křtitelnice s tesanými nápisy pochází z r. 1558. Kostelní věž je výranou dominantou obce.

Halže   Kostel sv. Jana a Pavla
Kostel vystavěn v letech 1799-1801, věž z tesaných kvádrů o pět let později. Část zařízení přenesena ze Světců.

Hošťka   Kostel sv. Markéty
Kaplička této světice byla v Hošťce uváděna již v r.1707. Na místě kaple byl vystavěn  r. 1744 v jádře barokní kostel sv. Markéty. Po požáru r. 1887 došlo k rozšíření objektu o západní průčelí a věž. Zařízení je většinou rokokové  z doby kolem r.1744.

Holostřevy /Město Bor/   Kostel sv. Mikuláše
Původně románský (zachovány asi 2/3 lodi), ušlechtilý presbytář gotický z konce 14. století. Při barokizaci upravena sakristie, prodloužena loď a přestavěna věž. Zařízení barokní a mladší.

CHODOVÁ PLANÁ   Kostel sv. Jana Křtitele
Prostorovým řešením velmi zajímavá pozdně barokní stavba z let 1752-4. Zařízení - většinou současné se stavbou a z pozdější doby.

Chodský Újezd   Kostel Povýšení sv. Kříže
Vlastní kostel patrně pozdně barokní novostavba (1792). Pod věží se v půdorysu prakticky shoduje s presbytářem původního gotického kostela (připomínán již ve 14. stol.). Zařízení - vesměs z minulého století, pozoruhodný starý deskový obraz Čtrnácti svatých pomocníků.

KLADRUBY

Benediktinský klášter /národní kulturní památka/.
Klášter řádu Benediktinů založil v r. 1115 kníže Vladislav I. (ten je pochován v klášterním chrámu - na vrcholu kopule chrámu je knížecí koruna). Klášter patřil mezi nejmocnější a nejbohatší v zemi po celé 13. a 14. století. Tehdy mu patřilo 128 vesnic a 3 města a rozsáhlá území nejen v západních Čechách (mimo jiné Zbraslavsko, území při Vltavě na dnešním Novém Městě pražském, na Lounsku, na Chrudimsku a jinde). Slibný vývoj kláštera narušily husitské války. Roku 1421 jej dobyli husité, kteří zde úspěšně vzdorovali přesile křižáckých vojsk, vedených císařem Zikmundem. Období určité prosperity v 16.století vystřídaly opět smutné časy třicetileté války, kdy byl klášter několikrát vyloupen. V období poválečné konjuktury katolické církve byly poměrně brzy zaceleny největší ztráty - v polovině 17.stol. měl klášter 2 městečka a 28 celých vsí. Roku 1658 se klášter stal poutním místem. Na vrcholu byl klášter v první polovině 18. století, kdy došlo k přestavbě celého areálu. Roku 1726 byla dokončena velkolepá přestavba chrámu Nanebevzetí P.Marie podle návrhu J.B.Santiniho a pokračovalo se dále stavbou nového konventu a nové prelatury. Nový konvent je vrcholně barokní rozlehlá stavba, podle projektu K.I.Dienzenhofera, čtyřkřídlá, dvoupatrová. Dokončen byl v r. 1770 a brzy nato za Josefa II. byl r. 1785 klášter zrušen. Klášter v r.1825 koupil kníže Alfréd I.Windischgrätz, který zde byl r.1862 pohřben. Za Windischgrätzů byla část klášterních budov upravena a užívána jako sídlo. Z části objektů byl v letech 1863-64 vybudován pivovar.
V klášteře jsou specializované muzejní expozice - jedna prohlídková trasa je věnována Benediktinům, druhá "zámecká" připomíná rod Windischgrätzů. Klášterní chrám je využíván v srpnových sobotách pro koncerty - Kladrubské léto. Každoročně se tu také pořádají Benediktinské dny - "oživené" prohlídky, při nichž místní ochotníci sehrávají scénky o historii kláštera.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Původně rozlehlá románská bazilika (svěcená v r. 1233). V letech 1716-1726 radikální přestavba. Jan Blažej Santini ve svých projektech originálně spojoval prvky gotiky (v jeho době už považované za zastaralý styl) a baroka - dal tak vzniknout stylu nazývanému barokní gotika, jehož byl hlavním a víceméně jediným představitelem. Chrámová loď (údajně třetí nejdelší v Čechách po sv. Vítu v Praze a klášterním kostele v Sedlci u Kutné Hory - délka 82 m, šířka v křížové lodi 27,85 m, výška v hlavní lodi 17 m a v kopuli 39,6 m) dělená pilířovými arkádami je sklenuta valeně, boční lodi a závěr plackami. Bohatá štuková a fresková výzdoba (K.D. Asam, P.J. Asam, J.T. Supper). Zařízení většinou současné se stavbou, skvěle řezané chórové lavice, plastiky Ř. Thenyho. J.Webera a A.B. Aignera, gotická socha "Kladrubské Madony" (poč. 15. stol.), tabulový obraz sv. M.Magdaleny ze 16. stol. atd. Pro unikátnost památky je vyvíjena snaha o zařazení památky do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kostel sv. Jakuba /na náměstí/
Pozdně barokní
kostel sv. Jakuba (1772-79) vystavěn na místě staršího kostela, který shořel r. 1711. Zařízení většinou původní rokokové.Tabulový obraz Madony (nizozemská práce z poč.16.stol.). Ve výklenku do náměstí je socha sv.Jakuba, patrona horníků.
U vchodu kostela je umístěno několik prastarých kamenných křížů, které dříve lemovaly tzv. norimberskou zemskou stezku (většinou u odboček z této stezky do vesnic nebo u důležitých křižovatek), jež vedla přes Kladruby.

Konstantinovy Lázně   Kostel Panny Marie Lurdské
Mariánskou kapli na malé vyvýšenině při příjezdové cestě k hlavní lázeňské budově nachala postavit okolo r. 1900 žena Dr.Pankratze, představitele plzeňské společnosti, která v té době lázně spravovala. Stavbu provedl zednický mistr Martin Brosch z Břetislavi za 3500 zlatých a vysvětil ji farář Nagerl ze sousední farnosti v Okrouhlém Hradišti. Kaple byla r. 1997 opravena obcí Konstantinovy Lázně. Novodobý kostel, není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Kořen  /Obec Olbramov/   Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple byla vysvěcena 29.9.1793. Současnou podobu má svatostánek z přestavby z let 1825 až 1827.

Kostelec   Kostel sv. Jana Křtitele
V nejvýše položené části obce stojí gotický kostel sv.Jana Křtitele. Jeho založení je podle nápisu na sanktuáři kladeno do r.1356. V tomto roce ale bylo plebánem Theodorikem vybudováno patrně jen presbyterium. Zdivo lodi, které obsahuje složitě profilovaný hrotitý portál s hladkým tympanonem může dosahovat stáří vyššího. Kostel byl barokně upraven v 18.století. V následující století byla zvětšena okna a zvýšena věž. Celkově si stavba uchovala svůj gotický charakter. V kostelní předsíni je zachován heraldický náhrobník Jana Nedražického z Otradovic z r.1511.

Klíčov /Obec Kočov/    Svatý Jan (Sankt Johan)
Pozůstatky poutního místa 2 km jižně od Klíčova a asi 1 km od Kumpolce v údolí Sedlišťského potoka. V romantické zřícenině kostela sv. Jana Křtitele natáčel režisér Zdeněk Troška v r.2000 část pohádky Z pekla štěstí 2, v němž Lucifera hrál Karel Gott. Troška pekla i siluet čertů je ještě k vidění na vnitřních dnech zříceniny. Do jejího vnitřního prostoru ale není radno vstupovat. Část klenby se zřítila již nedlouho po natáčení.
Nejstarší svatyně zde stávala již v 11.století. Prvé zmínky o kostele se objevují v průběhu 16.-17.století. Honosná barokní stavba byla vystavěna mezi roky 1728-32, kdy ji vysvětil kladrubský opat Josef Sttieber, rodák z nedaleké Lhoty. Chrám financoval majitel plánského panství hrabě Václav ze Sinzendorfu. R.1830 požádal podnikatel Josef Müller majitele panství hraběte Nostize o opuštěnou kostelní stavbu, v níž chtěl vybudovat porcelánku. Žádosti bylo vyhověno, továrna však svým majitelům zisk nepřinesla. Již r.1834 byla vydražena Ferdinandem Kriegelsteinem ze Sternfeldu. Od jeho smrti v r.1845 stavba chátrala a byla i využívána jako zdroj stavebního materiálu.

Krasíkov /Obec Kokašice/   Kostel sv. Máří Magdaleny
První zpráva o kapli na Krasíkově je z roku 1342 - tehdy byla zasvěcena svatému Jiřímu. Ze zpráv z roku 1514 se dozvídáme ještě o jiné - nové kapli, označované také jako kostel. Při požáru hradu roku 1644 ale vyhořela.
Současný kostel byl vystavěn Janem Bedřichem ze Švamberka a zasvěcen r. 1652 svaté Máří Magdaleně - takové bylo jméno stavitelovy manželky. Od té doby proběhly mnohé stavební úpravy a přestavby. Poslední rozsáhlou přestavbou prošel kostel v letech 1880 a 1881 za Löwensteinů.
Roku 1987 bylo na objektu započato opravou, která s přestávkami probíhá dodnes

Lesná   Kostel sv. Mikuláše
Původně gotický kostel prošel v 18. století barokními úpravami. V interiéru řada náhrobníků z 16. - 18. století. Hrobka pod kostelem zrušena v 50. letech tohoto století.

Lestkov   Kostel sv. Prokopa
Prostorná barokní stavby byla vybudována kolem r. 1740. Z tohoto období pochází loď s presbytářem. Hranolová běž je jediným pozůstatkem staršího barokního kostela, zbořeného v době budování nové svatyně. Ve spodní části jsou dochovány zbytky goticko-románského kostelíka datované nejpozději do pol. 13. století.
Kostel je od r. 1993, kdy se zřítil krov lodi ve stavu ruiny. Presbytář je zastřešen rozpadajícím se krovem se shnilým šindelem, plech s věžního krovu je částečně stržen. Loď, jejíž okenní otvory vyplňují poslední zbytky vitráží, zarůstá křovím.

Lom u Tachova   Kaple Panny Marie
Obdélná pozdně barokní kaple s kruhovým závěrem v severovýchodním cípu rozlehlé návsi pochází z r.1819. Obec ji opravila v r.2004 s pomocí Programu obnovy venkova.

Michalovy Hory /Městys Chodová Planá/  Kostel sv. archanděla Michaela
Raně barokní ze třetí čtvrti 17. století. Zařízení - hlavní oltář pseudobarokní, boční oltáře a kazatelna - skvělé raně barokní řezbářské práce, v presbytáři kamenná křtitelnice ze 16. století.

Milíře   Kostel sv. Petra a Pavla
Základní kámen byl položen r.1811 a vysvěcen byl r.1813. V současné době je využíván pravoslavnou církví.

Oldřichov /Město Tachov/   Kaple sv. Jana a sv. Pavla
Pseudogotická kaple z roku 1866 (obnovena 1908). Zařízení - současné se stavbou - na hlavním oltáři obraz signovaný F.Rumpler 1866.

Ošelín   Kostel sv. Bartoloměje
V jádru gotický kostel zbarokizován v roce 1722. Zařízení - většinou barokní, hlavní oltář rokokový, boční oltáře a kazatelna z roku 1722, varhany rokokové. Heraldické náhrobníky ze 17. století.

Ostrov u Stříbra   Kaple sv.Václava a Vojtěcha
Uprostřed návsi stojí pozoruhodná kaple, kterou nechal kolem r.1740 vystavět kladrubský opat Josef Sieber. Šestiboká centrální stavba doplněná věží přistavěnou na počátku 19.století připomíná svým architektonickým ztvárněním díla J.B.Santiniho. Kaple nemá vlastní krov, střešní prejzy jsou lepeny přímo na venkovní stranu klenby. Zařízení a fresky jsou z části původní z období kolem r. 1740.

Pernolec /Obec Částkov/  Kostel sv.Anny a sv. Václava
Pseudorománský kostelík zbudovaný v roce 1902 na místě původní kaple z roku 1723. Zařízení současné se stavbou, pouze obraz sv.Anny Samétřetí je z roku 1826. Kolem kostela původní kamenné kapličky křížové cesty (v nich kdysi Rumplerovy dřevořezby - nyní umístěny v tachovském arciděkanském kostele). Objekt není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Pístov  /Městys Chodová Planá/  Kostel sv. Bartoloměje
Původně gotický kostel vyhořel 1495, nově přestavěn byl v letech 1750-65 v pozdním barokním slohu. Je zajímavý mnoha technickými pozoruhodnostmi práce dienzenhoferské huti.

PLANÁ

Kostel Nanebevzetí P.Marie
Původně pozdně románský až raně gotický kostel Nanebevzetí P.Marie z druhé čtvrti 13. století dodatečně zaklenut ve 2.pol. 14. století. Trojlodí upraveno barokně 1745-7, presbytář 1765-8. Vnitřní prostor značně členitý s bohatou štukovou a freskovou výzdobou. Zařízení - vesměs barokní, v průčelí severní lodi oltář Milostného obrazu mariánského s italskou renesanční malbou ze 16. století. Ve Šlikovské hrobce pod kněžištěm byl pochován Jáchym Ondřej Šlik, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Rodina Šliků, která tehdy vládla na plánském panství jej tehdy převezla tajně z Prahy. V kostele jsou náhrobníky Viléma ze Žeberka (1500), Alžběty z Riesenberka (1507), Markéty z Kunštátu a Poděbrad (1473), Buška ze Žeberka (1499), Markéty Šlikové (1541), Anny z Mansfeldu (1548), Mořice Šlika (1578) a Barbory Šlikové (1597). Zevně za presbytářem tumbový náhrobek rodičů slavného lékaře prof. Jos. Fr. Löwe z Erlsfeldu (1715).
Kostelní věž byla po požáru novobarokně přestavěna v letech 1902 - 1904. Po důkladné opravě v r.1995 byla zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková a zároveň jako galerie s výstavami moderního umění.

Poutní kostel sv. Anny
Původně gotický poutní kostel sv. Anny několikrát přestavován a po požárech znovu budován. Naposledy 1726 vystavěn v barokním slohu. Bohatá štuková a fresková výzdoba. Zařízení - většinou barokní, na bočním oltáři obraz sv. Jana Nepomuckého od následníka Brandlova, socha sv. Jiljí, oltář sv. Františka Serafin. s obrazem připisovaným Škrétovi, při kruchtě kamenná socha sv. Anny Samétřetí (pol. 16. stol.). Před západním průčelím kostela hrobka Nostic-Rhienecků s bronzovým korpusem Ukřižovaného.

Prostiboř   Kostel sv. Mikuláše
Na nejvyšším místě obdélné kamenné návsi stojí kostel sv.Mikuláše. Již ve 14.století je připomínán jako farní. v letech 1753-1756 byl barokně přestavěn a doplněn o věž. Celková rekontrukce proběhla v letech 1986 - 1988. Vnitřní zařízení svatyně je převážně barokní.

PŘIMDA   Kostel sv. Jiří
Původem snad románská svatyně byla přestavěna ve 14. století v gotickém slohu a kolem r. 1500 rozšířena v prostoru lodi. V té době také zbudována mohutná věž. Při náletu v r.1945 zůstal zachován a téměř celá historická zástavba obce byla zničena. Generální oprava byla realizována v letech 1989-93 (v omítkách zachovány nalezené fragmenty starých fresek). Zařízení vesměs pseudogotické (konec 19. století) doplněné moderními prvky.

Rozvadov   Kostel sv. Václava
Vlastní kostel byl vystavěn na poč. 19. století. V r. 1816 byla stavba téměř dokončena a o rok později opatřena věžičkou vystupující ze střechy nad průčelím. Kostel tvoří plochostropá loď se zaoblenými nárožími a klenutý presbytář, na nějž v ose navazuje sakristie atypického tvaru zakončená půlkruhem. Oltář zdobil obraz sv. Václava. Kostel je ve zchátralém stavu, uzavřený a veřejnosti nepřístupný.

Skapce   Kostel sv.Trojice
Jako farní je uváděn již r.1352. Jeho současná stavba je výsledkem barokní přestavby, která proběhla za kladrubského opata Amanda Streera. Závěrečné práce na kostele a výzdoba interiérů malířem J.Kramolínem byly dokončeny v r.1788. Veskrze barokní architektura s jeho freskovou výzdobou a hodnotným dobovým zařízením řadí tuto svatyni k nejhodnotnějším barokním stavbám Tachovska. Vedle kostela stojí fara vystavěná kolem r.1720, která bývala také letním sídlem opatů až do zrušení kláštera. Po r.1945 byla necitlivě upravena na školku.

Skviřín /Město Bor/   Kostel sv. Petra a Pavla
Původně románský kostel upraven nejprve goticky a kolem roku 1700 přestavěn v barokním slohu. V jižní stěně zachován půlkruhový románský portál. Zařízení barokní, na dřevěné kruchtě pěkná raně barokní řezba Piety (před 1700).

Staré Sedliště   Kostel sv. Prokopa a sv. Oldřicha (Ulricha)
Původem snad románský či raně gotický postaven v r. 1352. Přestavěn v prvé čtvrti 18. stol. v barokním slohu. Stavba výjimečně složité půdorysné konfigurace i hmotové skladby. Zařízení - většinou barokní (1700-1720), na hl. oltáři pozdně gotická socha Madony (kol. 1470), kamenná křtitelnice (15.-16.stol.), deskový obraz Madony snad z okruhu Cranachova (kol. 1520 - značně přemalován 1880).

Staré Sedlo   Kostel Nanebevzetí P. Marie
Mimořádně složitá a zajímavá stavba z poč. 14. století. Jedinečná ukázka vesnické gotické architektury (barokizace 1772). Jsou zde znakové náhrobní kameny z 15.-16. stol - hrobka Švamberků.

STRÁŽ   Kostel sv. Václava
Je ve své nejstarší stavební fázi románský. Současná podoba z období vrcholné gotiky byla jen částečně pozměněna barokní úpravou z prvé pol. 18. století. Roku 1876 shořela většina mobiliáře. Současné zařízení pochází z poč. 20. století. V letech 1989-92 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly v jižní stěně objeveny dva staré kamenné portály.

STŘÍBRO   Kostel Všech Svatých
Děkanský kostel postaven r. 1565 na místě původního kostela ze 14. století. V letech 1754-7 rozšířen a barokizován, t.č. znovu opravován. Bohatá fresková nástropní výzdoba (E.Dollhopf, F.J.Lux). Zařízení - většinou z doby kolem r. 1760, na hlavním oltáři obraz Všech Svatých (Dollhopf), čtyřvěžové rokokové varhany, renesanční tabulový obraz Klanění králů (dat. 1581).

Svatá Kateřina /Obec Rozvadov/   Kostel sv. Kateřiny
Původně gotický kostel sv. Kateřiny z poloviny 14. stol. vznikl rozšířením již existující kaple. Kolem roku 1792 za přispění Kolowratů kostel prošel rozsáhlou barokní přestavbou. Zařízení - z 18. a 19. stol., v podlaze zasazeno velké množství barokních náhrobníků.

Svojšín   Kostel sv. Petra a Pavla
Původní románský kostel sv. Petra a Pavla z doby kol. r. 1200 zbořen až na věž a severní stěnu. V 17. století kostel znovu vybudován v barokním slohu. Zařízení - většinou barokní, gotická socha sv. Šebestiána, rokoková kopie deskového obrazu "Svojšínské Madony" z poč. 15. stol. (originál zapůjčen NG).

Sulislav   Kostel sv. Vavřince
Původně gotický ze 14. století, upraven v pozdním empíru (1835). Zařízení vesměs barokní, v bočním oltáři obraz P. Marie od A.Pergla (1888), raně barokní kazatelna (1700), lidová pozdně gotická soška P.Marie (15. st.).

Šipín /Obec Konstantinovy Lázně/   Kostel sv.Barbory
Barokní kostel z roku 1709, není zapsán ve státním seznamu kulturních památek.

TACHOV

Kostel sv. Marie Magdaleny a sv. Rostislava
Barokní kostel kláštera františkánského řádu stojí na místě původního gotického kostela sv. Máří Magdaleny, který byl součástí špitálu zničeného husity r. 1421. Františkáni špitál získali v r. 1466. Nechali jej zbořit a na jeho místě byl v letech 1686 - 1694 vybudován nový klášter a kostel podle projektu architekta italského původu Martina Allia. Roku 1748 při požáru špitálního předměstí klášter i kostel vyhořely. Kostel byl potom opraven v původní podobě. Od r. 1959 je klášter využíván jako muzeum.
Na průčelí kostela jsou sochy sv. Františka z Asisi, sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty. Hlavní oltář je rokokový z r. 1758, boční oltáře z 18. stol. a fresky Muruse Fuchse pochází z 19. století.

Arciděkanský chrám Nanebevzetí P.Marie
Původně raně gotický. Od r. 1329 v držení křížovníků s červenou hvězdou. Ve 3. čtvrtině 14. stol. nově zbudován ve vrcholně gotickém slohu. Jedinečná a vzácně zachovaná ukázka této architektury. Poškozen požáry (1492,1558,1963) i bombardováním (1945). Vždy byl znovu obnoven. Zařízení většinou  barokní (kolem r. 1670). Bohatá malířská i sochařská výzdoba (m.j. sochy českých patronů od J.Brokofa a pozdně gotická socha Madony z r. 1490).

Kostel sv. Václava
Kostel umístěný vně bývalého městského opevnění při severovýchodním okraji hrazeného města je považován za starou svatyni předlokační osady. Obnoven byl r.1460 a znovu postaven po požáru r.1561. V r. 1786 byl zrušen a r.1802 odkoupen rodinou Windischgrätzů a upraven jako rodinná hrobka. Jednolodní prostá goticko-renezanční stavba je umístěna v parku, který kdysi býval hřbitovem. Při zdech kostela jsou osazeny náhrobní kameny z 15. až 18. stol. upomínající významné tachovské měšťany.
Kostel od r. 2001 patří městu Tachov a slouží církvi řeckokatolické.

Tisová   Kostel sv. Mikuláše
Postaven v r. 1352. Dnešní barokní podoba je z let 1724-1738. Nezvyklé vnitřní členění (boční stěny mají v patře tribuny a pod nimi v síle zdi komory). Zařízení - hlavní oltář pseudobarokní (1882), boční oltáře rokokové z pol. 18. století, kazatelna z r. 1740, pozdně gotická křtitelnice. Pozoruhodná malířská i sochařská výzdoba.

Újezd pod Přimdou /Město Přimda/   Kaple sv. Jana Křtitele
Původní kaple (1869) v padesátých letech zbořena. Nově vystavěná kaple (1993-94) byla vysvěcena v r. 1994.

Valcha /Městys Stráž/   Kaple Nejsvětější Trojice
Pseudoslohová stavba z konce 19. století. Zařízení současné, dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého (18.stol.) sem přenesena z Borku. Objekt není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Velký Rapotín /Město Tachov/   Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně
Novodobá stavba z r. 1924. Objekt není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Zadní Chodov   Kostel Nejsvětější Trojice
Podle neověřených zpráv stával na návsi od 14. století gotický kostel.Na jeho místě byla postavena barokní kaple z r. 1724, která byla v letech 1781 až 83 rozšířena do dnešní podoby. Svatyně je jednolodní s půlkruhově uzavřenými okny. Vnitřek je kryt trámovými stropy.

Zhoř   Kaple Panny Marie
Ve středu návsi stojí šestiboká kaple Panny Marie z r.1715 krytá plechovou střechou s lucernou, v níž je zvonek datovaný r.1756.